Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji.

 

MAREK SKONECZNY, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BORELA Marek Skoneczny, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5261137953, nr REGON 010823099, ul. Karola Dickensa 7/91, 02-107 Warszawa.

Działalność Borela Marek Skoneczny wykonywana jest pod adresem:
ul. Przemyska 11A lok. 34

02-361 Warszawa.

Nr rachunku - ING: INGBPLPW 06 1050 1041 1000 0092 6546 7119

 

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji wizyty można dokonać poprzez:

A. wypełnienie i akceptacji formularza rezerwacji na stronie internetowej borela.pl,

B. przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie elektronicznej (e-mail),

C. telefoniczne zamówienie wizyty,

D. osobiste umówienie wizyty.

 

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, na wskazany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej). Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji, jest uiszczenie przez osobę rezerwującą płatności przed przystąpieniem do zabiegu.

 

Opłata, o której mowa powyżej, winna być uiszczona w formie:

- przelewu bankowego lub za pośrednictwem "Przelewy 24" - dotyczy rezerwacji online

- gotówki - dotyczy rezerwacji osobistej w gabinecie.

 

Opłata winna być uiszczona w terminie nie dłuższym niż jedna godzina od chwili zarezerwowania terminu – dotyczy płatności za pośrednictwem „Przelewy 24”.
Opłata w formie gotówki winna być uregulowana stosownie przed rozpoczęciem sesji/wizyty.
Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Borela Marek Skoneczny. Oraz datę wpłaty gotówki w siedzibie firmy Borela Marek Skoneczny.

 

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty za rezerwację w określonym powyżej terminie bądź braku środków na karcie kredytowej.

Ceny poszczególnych usług mają wysokość zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji cennikiem lub ofert Specjalnych.

 

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania wstępnej rezerwacji, przed dokonaniem wpłaty.

Istnieje możliwość anulowania potwierdzonej rezerwacji i jednorazowa zmiana terminu na ustalony wcześniej inny dogodny termin.

 

A. Warunki zmiany terminu rezerwacji

W przypadku rezygnacji z potwierdzonego terminu i chęć zarezerwowania innego, należy nie później niż 24 godziny przed terminem zgłosić brak obecności. W innym przypadku osoba posiadająca rezerwację ponosi 100% wartości zabiegu.

W przypadku braku przybycia na potwierdzoną rezerwację, bez wcześniejszego zgłoszenia braku obecności, osoba posiadająca rezerwację ponosi 100% wartości zabiegu.

 

B. Nowy termin rezerwacji

W przypadku chęci zmiany terminu rezerwacji należy skontaktować się nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą (telefonicznie, mailowo lub osobiście) w celu ustalenia nowego wolnego terminu.

 

C. Skrócenie pobytu na wizycie

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem nie podlega zmniejszeniu ceny sesji.

 

D. Dane Osobowe

W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

 

E. Akceptacja Regulaminu

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

 

III. REKLAMACJE
A. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą procesu rezerwacji i zakupu wizyty w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.

 

B. Reklamacja może zostać przesłana na adres e-mail przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki Kontakt na stronie bądź na adres mailowy info@borela.pl

 

C. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać Imię i Nazwisko osoby, na którą była dokonywana rezerwacja, przy czym właściciel borela.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez rezerwującego, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

 

D. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji

poinformujemy na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną.

 

E. Rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
A. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827 oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

B. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w siedzibie borela.pl.

 

C. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie w miejscu widocznym przed dokonaniem zakupu wizyty, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że rezerwujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI WIZYTY W BORELA.PL

 

REGULAMIN

(wersja 2/2019 z dnia 08.08.2019)

REGULAMIN PDF

Copyright 2019 Borela Marek Skoneczny | projekt i wykonanie Kalawi

Wykonywane terapie w gabinecie BORELA MAREK SKONENCZY nie są zabiegami medycznymi, a wykorzystywany sprzęt nie jest aparaturą medyczną w sensie medycyny akademickiej. Są to komplementarne terapie informacyjno-holistyczne, których celem jest profilaktyka i wspieranie organizmu w powrocie do jego wyrównanych funkcji, czyli tzw homeostazy. Metodami Dr. Rife'a nie leczymy, nie zajmujemy się stanami ostrymi, nie stawiamy diagnoz lekarskich, ani nie zmieniamy zaleceń lekarskich. Wszystkie informacje i materiały dostępne na stronie www.borela.pl służą jedynie celom edukacyjnym i nie mogą być stosowane zastępczo do diagnozy lekarza. Nie są też podstawą do stawiania ostatecznej diagnozy i podejmowania leczenia. Sposoby leczenia zawsze należy konsultować z lekarzem medycyny. Podczas stosowania terapii komplementarnych zalecamy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym w celu oceny i ewentualnej diagnozy stanu zdrowia. Zajmujemy się medycyną informacyjną i detoksykacyjną, holografią medyczną i homotoksykologią kliniczną. Nie należy samowolnie zmieniać zaleceń lekarskich na podstawie uzyskanej w naszym ośrodku diagnozy. W tym celu konieczna jest konsultacja lekarska. Przedstawiamy powyższą notę prawną w celu zapoznania naszych klientów o zakresie świadczonych usług i terapii.

NOTA PRAWNA

02-361 W-wa

ul. Przemyska 11 A

lok. 34

tel. 501 349 993

info@borela.pl